Adatkezelési Tájékoztató

A Ringier Axel Springer magyarországi cégcsoportja körébe tartozó társaságok (Ringier Axel Springer  Magyarország Kft, RAS Nyomda Kft., Blikk Kft.) (ezen társaságok adatai elérhetőek  a www.ringieraxelspringer.hu oldalon) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a hivatkozott domain név  alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetői ezúton teszik közzé a Weboldalon  elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési  tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal  használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 

1. Az Adatkezelő adatai 

Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 11. 

Képviseli: Kovács Tibor CEO 

E-mail címe: adatkezelo@ringieraxelspringer.hu 

Telefonszáma: +36 1 488-5700 

2. A kezelt adatok köre 

Hírlevél feliratkozás 

A Felhasználónak lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hírlevelére, amely során a következő  személyes adatok megadása szükséges: 

e-mail cím. 

Browser Push üzenetek 

A Weboldal megnyitását követően az Adatkezelő engedélyt kér Browser Push üzenetek küldéséhez.  Ennek során a Társaság a következő adatot kezeli: 

Browser azonosító hash kódja 

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 3. Az adatkezelés célja és időtartama 

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat: 

Hírlevél küldés esetén az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról,  szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról  elektronikus hírlevél, reklámüzenet, továbbá szerkesztőségi tartalom küldése a Felhasználó  által megadott e-mail címre 

A Browser Push üzenetek esetén a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján  a Felhasználók marketing célú megkeresése, egyedi ajánlatok, valamint szerkesztőségi  tartalom küldése. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Browser Push üzenetre,  illetve a hírlevélre történő feliratkozás esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai  törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó  kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

Browser Push üzenetre, illetve hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy  az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok  kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem  saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának  beszerzése. 

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a  hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi: 

Onet Holding sp. z o.o. 

székhely: Warsaw (02-672), ul. Domaniewska 52, 

e-mail: yesiwant@dreamlab.pl 

Az adatfeldolgozás célja: Az e-DM szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai háttér biztosítása  

Sanchar Software (Pushengage) 

székhely: 7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach FL 33412, United States e-mail: care@pushengage.com 

Az adatfeldolgozás célja: A Browser Push üzenetekhezkapcsolódó technikai háttér  biztosítása 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,  amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett  hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 

7. A Felhasználó jogai 

Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az  Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes  adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 

az adatkezelés célja(i); 

az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; 

a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és  címzettje(i); 

az adatkezelés tervezett időtartama; 

a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének  korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával  összefüggésben; 

a Hatósághoz való fordulás lehetősége; 

az adatok forrása; 

az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó  rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív  költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre  bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy  hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a  hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. 

Kezelt adatok helyesbítése 

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan  személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának  figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) 

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat  indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy  más módon kezelték; 

b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 

d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes  adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás  költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket  annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a  Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes  adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami  jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai  célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy  komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Adatkezelés korlátozása 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy  törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes  adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a  Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; vagy 

a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a  Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,  illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés  korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához  kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy  az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez  lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az  adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében  végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; profilalkotáson alapul. 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,  ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás  érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes  adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem  kezelhetők. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy  hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás,  valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,  figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal  meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak  megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha  a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus  úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az  intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely  felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett  intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy  – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az  Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő  intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt  terheli.  

8. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá  azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek  biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra  is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján  továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne  hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt  adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó  ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező  személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,  illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben  részt vevő munkavállalói részére előírja. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén  – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok  kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes  mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés  erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű  adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag  keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik  személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat,  amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy  pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre  vonatkoznak.  

9. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított,  tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy  feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését,  törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését  eredményezi. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi  incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha  az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal  a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető  meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan  késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a  következő információkat tartalmazza: Adatkezelő neve, elérhetősége; 

az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 

a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,  orvoslására. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az  adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi  incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban  meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések  ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi  adatokat tartalmazza: 

az érintett személyes adatok köre; 

az érintettek köre és száma; 

az adatvédelmi incidens időpontja; 

az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; 

az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig  őrzi meg.  

10. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően  történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az  adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címre, vagy a 1122 Budapest, Városmajor utca 11. postai  címre. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az  irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

● Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa  utca 9-11.; (ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu

● bíróságnál. 


11. Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és  a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.


 

Előadóink


Az álomjövő nem jön el magától! Ahhoz, hogy álmaink, vágyaink meg is valósulhassanak, tervezésre és aktív cselekvésre van szükség. Előadónk segít, hogy rálátást nyerj arra, milyen lépések szükségesek egy-egy komolyabb cél eléréséhez. Ezenkívül megtudhatod azt is, miért fontos, hogy legyen hosszú távú pénzügyi stratégiád, mit jelent a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi intelligencia a személyes pénzügyeink területén. Választ kapsz arra a kérdésre is, hogy a nők tényleg kockázatkerülőbb befektetők-e. Mennyi hosszú távon a túlzott óvatosság ára? Hogyan használd jól a pénzpiaci szereplők szolgáltatásait és miért elengedhetetlenül fontosak a speciális női pénzügyi programok? 

Dr. Árvai Anita tízéves jogi pályafutást hagyott maga mögött, hogy megnyissa a saját éttermét, a Veganeeta Home-ot Balatonalmádiban. A döntésére egy komoly betegség és a vegán életmód is hatással volt. Ma már biztos benne, hogy így teljes az élete, és amellett, hogy sikeres üzletasszony, saját könyvet is ír, szerepelt a GLAMOUR Book exkluzív kiadványunkban is 2021-ben. Ismerd meg inspiráló történetét!

Ha makaron, akkor Chez Dodo, de ma már csodás francia, kézműves süteményeket is kóstolhatsz a Budapest belvárosában található üzletben. Szalai Dóra, a makaronmanufaktúra megálmodója magával ragadó, pozitív személyiség, és amit létrehozott, pontosan ezt az elbűvölő, ellenállhatatlan világot jeleníti meg. Sokat tanulhatsz tőle!

Ismerd meg a Creppy Palacsintaház étterem megálmodójának sikersztoriját; vállalkozása az elmúlt években az egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb egységgé feljlődött. A nevéhez fűződik a Creppy Franchise System, mely számos hazai és nemzetközi díjat is elnyert. 2019-ben beválasztották a világ legígéretesebb franchise rendszerei közé, a Nemzetközi Franchise Szövetségtől Las Vegasban vehette át a rangos elismerést. Hogyan épít palacsintabirodalmat? Megtudhatod!

Érdekel, hogyan tud a márkád növekedni egy kockázatitőke-befektető segítségével? Kíváncsi vagy olyan hazai és globális sikertörténetekre a divat világából, amik mögött egy intézményi befektető is állt? Hallgasd meg Dietrich Péter, a Hiventures Divat & Design tőkeprogram befektetési igazgatójának előadását arról, hogy milyen üzleti döntéseket érdemes meghozni annak érdekében, hogy márkád a leghatékonyabban tudjon skálázódni, és minél hamarabb kilépjen a nemzetközi piacra!

Minden vállalkozás életében vannak mérföldkövek, célkitűzések, a megfelelő fejlődéshez elengedhetetlen a biztos pénzügyi háttér. Egy újabb fejlődési lépcső megugrásához időnként pénzügyi segítségre van szükség. Krisán László, a Kavosz Zrt. vezérigazgatója segítségével minden hasznos információt megtudhatsz a banki hitelekről, Pap Sára üzletasszony pedig a sikerei mellett a pénzügyi támogatással kapcsolatos tapasztalatait is megosztja veled.

Egy vállalkozás alapításához nem elég egy jó ötlet. Rengeteg előkészítéssel és tanulással jár, hogy megvalósíts egy sikeres üzletet. A vállalkozás elindítása után is fontos a fegyelem és a figyelem, hogy stabilan, fokozatosan tudjon fejlődni a céged. A kritikus első két évhez kapsz most öt nagyon hasznos tippet, hogy hosszú távon sikeres legyél! 

Két sikeres műsorvezető, akiknek fontos, hogy gondoskodjanak a jövőjükről. Hisznek az álmaikban, a tudásban, és a refelktorfényen kívül, de ahhoz kapcsolódóan, új területen egyengetik karrierjüket. Rebeka Kinda Clothing ruhamárkájával robbant be a divat világába, Ramóna pedig Mona Managment ügynökségével hazai hírességeket, influenszereket képvisel.

A vállalkozás céljának pontos kijelölése, valamint üzletasszonyként és magánemberként megfogalmazott céljaink összhangja fontos alapköve a vállalkozás hosszú távú működésének. Ha tudjuk, mit szeretnénk megvalósítani, láthatóvá válnak az irányok és a lehetőségeink. Nyitott szemmel és füllel járva észrevesszük azokat a tényezőket, melyek segítenek bennünket vállalkozói utunk során. Ha a fókuszt megtartjuk, láthatóvá és érthetővé válik számunkra az is, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Ezen a szemüvegen keresztül szeretném az előadásomban bemutatni, hogyan érdemes felkészülni a fejlesztési források, köztük az EU-s támogatások fogadására, és mivel tudunk ehhez kézzelfogható segítséget nyújtani a SEED Alapítvány részéről.

Gondol a jövődre! Intelligens nőként már most érdemes készülni a nyugdíjas éveidre. Szakértőnk elárulja, hogyan állj neki, hogyan teheted a pörgős éveid utáni pihenős időszakot felhőtlenné. A szakember praktikus segítséget nyújt, és segít az öngondoskodásban. Vajon az életkorodnak megfelelő szolgálati idővel rendelkezel? Vajon jelenleg mekkora nyugdíjra lennél jogosult, ha ezekkel a kondíciókkal dolgozol, takarékoskodsz tovább? Korai nyugdíjat tervezel? Hogyan sikerülhet?